به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۰
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۸
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۹۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

مرگ دوباره یک سرباز در اهواز

مرگ یک سرباز در اهواز با شلیک اسلحه خودش
 
مهر نوشت: یک سرباز در اهواز به علت شلیک گلوله از اسلحه خود فوت کرد.
 
ساعت ۲۰ و ۱۷ دقیقه دیروز شنبه یک سرباز بر اثر شلیک گلوله ای از اسلحه خود فوت کرد.
این اتفاق در قرارگاه فجر چهار شیر و در کانکس نگهبانی رخ داده و موضوع آن «خودزنی با اسلحه» عنوان شده است.
 
—-------------
سربازی و معافیت ها
��

متن کامل

نتایج جستجو....

چاپ کاتالوگ در اصفهان

چاپ کاتالوگ در اصفهان
وب سایت "چاپ کاتالوگ " تخخصی اوج هنر راه اندازی شد
هدف از ایجاد این و سایت ارائه رزومه تخصصی در زمینه چاپ و طراحی کاتالوگ و مباحث تخصصی و ویژه در زمینه کاتالوگ می باشد .
آدرس این سایت به شرح زیر است :
www.catalog.card-visit.com

متن کامل

نتایج جستجو....

#من_ایرانیم_شاهنامه_شناسنامه_ماست

#من_ایرانیم_شاهنامه_شناسنامه_ماست
گستاخی و حرمت شکنی لجام گسیخته یک گروه تجزیه طلب و پانعرب با نام دروغین الاحواز در خوزستان درباره جایگاه #شاهنامه و #فردوسی بزرگو نیاز برخورد و پاسخی قاطعانه به این رفتار تجزیه طلبانه و ضد ایرانی با هشتگ  #من_ایرانیم_شاهنامه_شناسنامه_ماست یاوه گویی های پانعرب های #اهواز ⬇️⬇️⬇️⬇️صوت ALAHWAZ:«چندین بار در مورد رواج شاهنامه خوانی(ضد عرب) در اهواز تذکر دادیم.اینبار این برنامه را که اهداف آن را رو کردیم را می خ

متن کامل

نتایج جستجو....

مسابقات

مسابقه استانی سبك نان چوان ووشو
در  روز جمعه مورخ 95/04/25 در شهرستان اهواز برگزار می شود
از كلیه ورزشكاران و ورزش دوستان جهت شركت وتشویق در این مسابقه دعوت می شود
بدیهی است حضور شما عزیزان مایه افتخار وسربلندی ورزش  در استان است
آدرس اهواز . بعد از فلكه ساعت . استادیوم تختی . سالن آكادمی ووشو

متن کامل

نتایج جستجو....

استقلال در اهواز متوقف شد

از هفته دهم لیگ برتر کشورمان روز گذشته استقلال در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف فولاد خوزستان رفت که این بازی در نهایت با تساوی 1 بر 1 به پایان رسید. جابر انصاری در دقیقه 34 از ارسال زیبای مگویان آبی های تهران را پیش انداخت اما در دقیقه 77 و در پی یه سلسه اشتباهات و تعلل خط دفاعی دروازه مهدی رحمتی باز شد تا وی بعد از 370 دقیقه دروازه خود را باز شده ببیند.بلافاصله بعد از این گل کاوه رضایی در موقعیت تک به تک توپ را به پاهای طالب لو کوبید تا استقلال شانس ر

متن کامل

نتایج جستجو....

درگذشت بانو علویه همایوتی شاگرد مبرز بانو امین اصفهانی تسلیت باد

گزارش تصویری / تشییع پیکر بانو علویه همایونی در اصفهان
یکشنبه، 13 تیر 1395
گزارش تصویری / تشییع پیکر بانو علویه همایونی در اصفهان
پیکر بانو زینت‌السادات علویه همایونی از شاگردان بانو مجتهده امین روز شنبه با حضور جمعی از علما، طلاب، مردم و مسئولان در دستان مردم مومن و ولایت مدار اصفهان  از مسجد سید تا  امامزاده ابراهیم تشییع و در آستان مقدس این امامزاده به خاک سپرده شد. آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان بر پیکر این بانوی

متن کامل

نتایج جستجو....

چهارمین دیدار پدیده صبا مقابل تیم گیتی پسند

به گزارش سایت هیات فوتبال استان اصفهان براساس اعلام واحد فوتسال .
چهارمین دیدار تیم فوتسال نوجوانان پدیده صبا درمسابقات لیگ دسته یک استان اصفهان روز دوشنبه مورخ 95،8،3 ساعت 19:00درمجموعه ورزشی پیروزی اصفهان به مصاف تیم گیتی پسند میرود. 
                                            پدیده صبا                             گیتی پسند 
روابط عمومی باشگاه برای نوجوانان پدیده صبا وکادرفنی آرزوی موفقیت مینماید. 

متن کامل

نتایج جستجو....

قلعه نویی: حسرت بازی در اصفهان را می‌خورم/ امیدوارم سه امتیاز را کسب کنیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: ما فعلاً نمی‌توانیم در استادیوم یادگار امام بازی کنیم و من حسرت کیفیت خوب استادیوم نقش‌جهان اصفهان را می‌خورم.
امیر قلعه‌نویی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی تیمش مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد اما هر چقدر که تیم از شرایط مسابقه دور باشد به مراتب آسیب بیشتری می‌بیند چون تیم ما یک تیم هجومی است. ما یک اردوی خوب را در جزیره کیش برگزار کردیم و در حال حاضر شرایط خوب

متن کامل

نتایج جستجو....

برگزاری آیین افتتاحیه رقابتهای زورخانه ای جوانان با حضور رییس انجمن

 
مراسم افتتاحیه رقابتهای زورخانه ای جوانان کشور با حضور مسوولین ورزش کشور برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، در این مراسم علی دادگر (سرپرست فدراسیون)، علی سنگکی(رییس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور)مهدی جمالی­نژاد(شهردار اصفهان)، سلطان حسینی(مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان)، جناب سرهنگ ولی (رییس اسبق پلیس آگاهی اصفهان)، زیبایی (رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان)، محمدی (معاون سازمان ورزش شهر

متن کامل

نتایج جستجو....

بیست و پنج آبان روز حماسه و ایثار اصفهان

«امام خمینی (ره)» : شما در کجای دنیا می‌توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟
همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان در حدود 370 نفر را تشییع کردند
 
 
 
استان اصفهان یکی از استان‌های برجسته و منحصربه‌فردی است که با تقدیم بیش از 23000 شهید ، 48200 جانباز و 3500 آزاده ، برترین آمار ایثارگری کشور را به خود اختصاص داده است. اصفهان با تقدیم 1 شهید به ازای هر 144 نفر (مرد و زن) به نسبت جمعیت نیز بیشترین شهید را تقدیم کرده است . در مجموع استان اصفهان با تقدیم 1

متن کامل

نتایج جستجو....

کسب رتبه بسیار عالی هیات ژیمناستیک استان اصفهان در کشور

کسب رتبه بسیار عالی هیات ژیمناستیک استان اصفهان در کشور
بر اساس اعلام روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک و بررسی عملکرد هیات های استانی در سال 1394 هیات ژیمناستیک استان اصفهان موفق به کسب رتبه بسیار عالی گردید. هیات ژیمناستیک کاشان این موفقیت را به تمامی عوامل گرامی هیات استان تبریک عرض می نماید.

متن کامل

نتایج جستجو....

چهارمین دیدار نوجوانان پدیده صبا مقابل کیان

به گزارش سایت باشگاه تیم فوتسال نوجوانان پدیده صبا درمسابقات لیگ دسته یک استان اصفهان روز دوشنبه ساعت :17درمجموعه ورزشی پیروزی اصفهان به مصاف تیم کیان میرود.
 
 
روابط عمومی باشگاه برای نوجوانان پدیده صبا وکادرفنی آرزوی موفقیت مینماید . 

متن کامل

نتایج جستجو....

حضورتیم مینی بسکتبال استان در مسابقات مرحله سوم کشوری

تیم مینی بسکتبال استان از تاریخ 95/6/28 در مسابقات مرحله سوم کشوری که با میزبانی استان اصفهان برگزار می شود شرکت می نماید و برنامه مسابقات به شرح زیر می باشد روز یک شنبه 95/6/28 ساعت 9صبح چهارمحال وبختیاری با هرمزگان مسابقه دارد ساعت 11 اصفهان - خوزستان بعد از ظهر ساعت 16:30چهارمحال وبختیاری -اصفهان ساعت 18:30 خوزستان -هرمزگان و روزدوشنبه 95/6/29 ساعت 9:30خوزستان -چهارمحال وبختیاری ساعت 11:30 اصفهان -هرمزگان
تیم مینی بسکتبال چهارمحال وبختیاری
تیم مینی بسکتبا

متن کامل

نتایج جستجو....

تکثیر زالو

تکثیر زالو
برای پرورش زالو و تکثیر زالو در هر شهری که هستید از جمله رشت،مازندران،گرگان،آمل،بابل،بابلسر،لاهیجان،قزوین،تنکابن،محمود آباد،زنجان،اردبیل،آذربایجان،ارومیه،تبریز،چالوس،کرج،تهران،شیراز،اهواز،کرمان،بندرعباس،زاهدان،قم،
مشهد،سمنان،بیرجند،بجنورد،قوچان،شیروان،اصفهان،یزد و... و هرکجای کشور که هستید می توانید با ما در تماس باشید و کار تولید زالو و تکثیر زالو را انجام  دهید.پرورش زالو اخیرا کاری سود آور با بازار فروش فوق ال

متن کامل

نتایج جستجو....

به مناسبت هفته ی تربیت بدنی و ورزش از ورزشکاران ومربیان یوگای شوش تجلیل به عمل آمد

روز شنبه 1 آبان 1395 ساعت 10 صبح به مناسبت هفته ی تربیت بدنی و ورزش از نربیان و ورزشکاران تیم یوگای بانوان شوش نایب قهرمان مسابقات استان خوزستان در محل اداره ی ورزش و جوانان این شهرستان تجلیل به عمل آمد .
 
 
 
 
شایان ذکر است مسابقات قهرمانی یوگای بانوان استان خوزستان روز جمعه 9 مهرمان1395 با حضور تیم های « ماهشهر ـ رامهرمز ـ آبادان الف و ب ـ بهبهان ـ مسجدسلیمان ـ شوش و اهواز » به میزبانی شهرستان اهواز برگزار شد و سرانجام در بخش یوگای بانوان « ماهشه

متن کامل

نتایج جستجو....

دوازدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال خواهران وزارت نیرو

دوازدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال خواهران وزارت نیرو برگزار شد این مسابقات از تاریخ 25 لغایت 30 مهر ماه با حضور 96 ورزشکار در قالب 12 تیم از استانهای اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، البرز، هرمزگان، آذربایجان شرقی، مازندران و حوزه ستادی وزارت نیرو به میزبانی هیات ورزش استان مازندران (شرکت برق منطقه ای مازندران)برگزار گردید که پس از انجام 26 مسابقه، برق منطقه ای اصفهان مقام اول، آبفا اصفهان مقام دوم و حوزه ستادی وزارت نیرو مقام سوم را کسب نمودن

متن کامل

نتایج جستجو....

منصوب شدن سعید یزدانی به سمت سرمربی جوانان پدیده صبا

طی حکمی از طرف امید منصوری مدیرعامل باشگاه پدیده صبا شهرداری منطقه 14 اقای سعید یزدانی مربی نام اشنای اصفهان به سمت سرمربی تیمهای فوتسال نوجوانان وجوانان پدیده صبا درمسابقات لیگ استان اصفهان منصوب شد . 
 
روابط عمومی باشگاه برای کادر فنی جدید درمسابقات پیش رو ارزوی سربلندی و موفقیت مینماید . 

متن کامل

نتایج جستجو....

در اهواز برگزار می شود؛

همایش "از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی"
همایش رایگان " از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی" در اهواز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، همایش رایگان "از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی" ششم و هفتم آبان ماه در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار می شود.
هدف از برگزاری این همایش معرفی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و معرفی الگوهای موفق در زمینه کسب و کار اینترنتی و اجرای ایده ت

متن کامل

نتایج جستجو....

استاد رضا داد دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان شد

 
در متن حکم  آقای،"علیرضا رضا داد" آمده است:  «نظر به سوابق ارزشمندتان به موجب این حکم به سمت «دبیرسی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان » منصوب می شوید. 
دبیرخانه سی امین جشنواره فیلم های کودکان به استان اصفهان منتقل می‌شود ولی هنوز زمان برپایی آن مشخص نیست.
 
این در حالی است که تا پیش از این، استان اصفهان فقط برگزارکننده جشنواره بود و دبیرخانه این جشنواره در تهران قرار داشت و به نظر می‌رسد دایره اختیارات اصفهان در برگزاری جشنوار

متن کامل

نتایج جستجو....

برای امضاي تفاهم‌نامه‌ های اشتغالزا؛

وزیران تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات
وارد اهواز شدند
ایسنا: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد اهواز شدند.
وزیران تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و هیات همراه امروز، 20 آبان ماه به منظور بازدید و حضور در جلسات مختلف وارد خوزستان شده اند.
قرار است وزیران تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات در ابتدای سفر خود با آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان دیدار و

متن کامل

نتایج جستجو....

هرکسی آمد فقط شر رساند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان، استان اصفهان را استان «شهادت و پیشگامی»، «استقامت و ایستادگی»، «علم و فرهنگ»، «دین و ولایت»، و «کار و ابتکار» خواندند و با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد و همواره از دو حزب مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص برای نخبگان و مسئولان کشور، «بص

متن کامل

نتایج جستجو....

در آستانه اربعین حسینی ایستگاه صلواتی ورزش و جوانان شوش در سه راه هفت تپه راه اندازی شد

به منظور پذیرایی و استقبال از زائران امام حسین (ع) در اربعین که به صورت پیاده روی از شهرستان اهواز و بخش شاوور به طرف آستان مقدس حضرت دانیال نبی(ع) ازدو روز قبل حرکت خود را آغاز کرده اند ، اداره ی ورزش و جوانان شوش با برپایی ایستگاه صلواتی در سه راهی هفت تپه ، دین خود را ادا کرد .
 
 
 
 
به گزارش شوش نیوز ؛  از دو روز پیش جاده ی ترانزیت اهواز به شوش در آستانه اربعین حسینی مسیر تردد بسیاری از عاشقان و دلسوختگان امام حسین (ع) قرار گرفته است تا با پای

متن کامل

نتایج جستجو....

دانلود آهنگ شمارش معکوس/ حامد زمانی / اربعین

آهنگ جدید حامد زمانی به نام  شمارش معکوسبرای پیاده روی اربعین
دانلود
 شارش معکوس
 
بخشی از شعر :من از مشهدمن از تبریزمن از شیراز و کرمانم من از ری اصفهان از رشت از اهواز و تهرانمنمیدانم کجایی هستم اما خوب میدانم هوایی هستم و آوراه ای در مرز مهرانماگر آوره ام قلبم در ایوان تو جاماندهدلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خوانده غم عشقت بیابان پرورم کرده و میان راهیکی  پرسید تا کربلا چند تا ستون ماندهچند تا ستون مانده...

متن کامل

نتایج جستجو....

مقام چهارمی مینی بسکتبال استان در کشور

مسابقات پایانی مینی بسکتبال کشور با میزبانی تهران از تاریخ 95/7/29 به مدت دو روز و با حضور چهارتیم برتر مینی بسکتبال استانهای تهران -توابع تهران -اصفهان و چهارمحال وبختیاری برگزار شد که در پایان تیم مینی بسکتبال تهران مقام اول توابع تهران مقام دوم و تیم اصفهان مقام سوم را کسب نمودند و تیم چهارمحال وبختیاری به مقام چهارم رسید.

متن کامل

نتایج جستجو....

برداشت زعفران در استان اصفهان

           
شرح خبر           
 

 
برداشت زعفران در استان اصفهان
تعداد 4100 بهره­بردار و 3 تعاونی در سطح مزارع زعفران استان به فعالیت مشغول می­باشند.
 

استان اصفهان بالاتر از متوسط عملکرد کشور؛
 برداشت  3907 کیلوگرم زعفران در سطح  708 هکتار
«استان اصفهان رتبه چهارم کشور را دارد»
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  سازمان(پاج اصفهان) ،  سطح زیر کشت زعفران استان در سال گذشته  برابر 708 هکتار بوده است که از این میزان 3907 کیلوگرم زعفران بدست آمده که نش

متن کامل

نتایج جستجو....

استعدادیابی سه استان تیم ملی فوتسال در شاهین‌شهر برگزار می‌شود

استعدادیابی تیم ملی فوتسال با حضور سرمربی تیم ملی فوتسال در شاهین‌شهر اصفهان برگزار می‌شود.
به گزارش خانه فوتسال، در ادامه برگزاری دوره‌های استعدادیابی تیم ملی فوتسال در رده‌های امید و جوانان با حضور محمد ناظم‌الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشور، این بار نوبت به استان اصفهان رسید.
پس از حضور ناظم‌الشریعه در برخی استان‌های کشور، سرمربی تیم ملی از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با حضور در شاهین‌شهر در دوره تست‌گیری استان های اصفهان، یزد و چه

متن کامل

نتایج جستجو....

اولین مجمع گروه تاریخ استان اصفهان

در تاریخ 95/9/3 اولین مجمع گروه تاریخ استان اصفهان راس ساعت 15:30 در سالن مرکز تحقیقات معلمان واقع در خیابان شمس آبادی اصفهان و با حضور جمع کثیری از دبیران تاریخ برگزار شد. در آغاز برنامه خانم نعمتی بعد از خوشامدگویی وتشکر از سرگروههایی که بیشترین تعامل وهم اندیشی را با گروه استان داشته اند؛از زحمات جناب آقای دکتر فروغی وسرکار خانم رجبی تقدیر وتشکر نمود .سپس در مورد  فراخوانها وچگونگی شرکت در آن ،جدول زمان بندی ارسال مقالات،آزمون آنلاین کتابخ

متن کامل

نتایج جستجو....

برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام‌حذفی

با اتمام مرحله یک‌هشتم جام حذفی، چهره تیم‌های صعود کرده به مرحله یک‌چهارم مشخص شد.به گزارش تابناک ورزشی، با اتمام مرحله یک‌هشتم جام حذفی فوتبال، چهره هشت تیم راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم این رقابت‌ها مشخص شد و تیم‌ها حریفان خود را در این مرحله شناختند. دیدارهای مرحله یک‌چهارم به شرح زیر است:*سپاهان اصفهان - سایپا تهران (میزبان متعاقباً اعلام خواهد شد)*نفت تهران - استقلال تهران (ورزشگاه تختی تهران)پیروز این دو دیدار در مرحله نیمه نهایی

متن کامل

نتایج جستجو....

یک منبع آگاه خبر داد: فرماندار شهرستان برخوار به‌زودی معرفی می‌شود

یک منبع کاملا آگاه در فرمانداری شهرستان برخوار گفت: به علت بازنشسته شدن محمدرضا عبدانی فرماندار شهرستان برخوار قرار است طی هفته‌های آینده فرماندار جدید این شهرستان از سوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان معرفی شود.
یک منبع کاملا آگاه در فرمانداری شهرستان برخوار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن عرض تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: به علت بازنشسته شدن محمدرضا عبدانی فرماندار شه

متن کامل

نتایج جستجو....

دانشگاهها ومدارس خوزستان فردا تعطیل است

خبرگزاری فرهنگیان:
اهواز – ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: به دلیل بروز پدیده گرد و غبار دانشگاه ها و مدارس تمام مقاطع تحصیلی خوزستان در نوبت صبح و عصر فردا (چهارشنبه) تعطیل و فعالیت ادارات در این روز تا ساعت 13 خواهد بود.

متن کامل

نتایج جستجو....

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان اصفهان

 
برای نتیجه انتخابات امریکا؛ نه عزامی‌گیریم و نه شادی‌می‌کنیم
برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده‌ایم
 

حضرت آیت الله خامنه ای «بصیرت سیاسی» را یکی دیگر از نیازهای ضروری به‌ویژه در میان نخبگان خواندند و تأکید کردند: نبود بصیرت موجب می شود که انسان مجذوب مواردی شود که واقعاً جاذبه ندارند، همانند عده ای که مجذوب امریکا هستند در حالی‌که این مجذوبیت دروغین است.
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب‌الله به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر

متن کامل

نتایج جستجو....
صفحات ادامه نتايج:  1 
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است