به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۰
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۸
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۹۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰

متن کامل

نتایج جستجو....

هدیه و عنایت امام حسین(ع) به امیرکبیر

بدون موضوع
شماره:19371- پنج شنبه 15مهر1395
نویسنده : کورش شجاعی shojaee@khorasannews.com
از آیت ا... العظمی محمدعلی اراکی نقل شده که ایشان شبی میرزاتقی خان امیرکبیر را در خواب می بینند آن هم در حالی که امیر جایگاه بسیار مناسب و رفیعی در برزخ دارد، علت چنین مقامی را جویا می شوند و می پرسند: آیا به خاطر خدماتی که برای مردم و کشور انجام دادید به این جایگاه رسیدید؟ آیا به خاطر مبارزه با بهائیت و باب، در این جایگاه قرار گرفته اید؟ آیا...
امیرکبیر پاسخ منفی می دهد و آی

متن کامل

نتایج جستجو....

چرا دختر امیرکبیر در تاریخ بدنام شد؟

عکس ۱۲‌ سالگی تنها نشانه به‌ جای‌ مانده از «ام‌خاقان» است؛ زنی که در تاریخ با روایت زندگی نزدیکانش، تصویری بدنام و مخدوش به یادگار گذاشته است؛ دختر بزرگ امیرکبیر و عزت‌الدوله، نوه مهدعلیا، خواهرزاده ناصرالدین شاه، همسر مظفرالدین شاه، مادر محمدعلی شاه... ردپایی از تاج‌الملوک فراهانی است که ۱۰ مهر ۱۲۸۷، چند ماه بعد از تبعید فرزندش از ایران در راه رسیدن به او با بیماری درگذشت. تاریخ ایرانی نوشت: «در تاریخ ناگفته ایران زنان زیادی هستند که

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت الاسلام نقویان:

به گزارش «انتخاب»؛ گزیده سخنان نقویان در برنامه «خط قرمز» در اپارات در زیر می آید:خب الان تلویزیون ما چهل سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می دهد، خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغده شان این است که مسئولین از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می توانید بخوانید از این مسائلو ...چرا رسانه ای که نامش ملی است، اما خود رئیس جمهور می گوید میلی. چرا رئیس جمهور باید بگوید میلی. این از فحش بدتر است.دوران مخفی کار

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت‌الاسلام نقویان در خط قرمز

حجت الاسلام ناصر نقویان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگویی با برنامه «خط قرمز» آپارات، سخنان صریحی در مورد وضعیت کشور بیان کرد.
 گزیده سخنان نقویان را در ادامه می‌خوانید:
* الان تلویزیون ما 40 سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می‌دهد. خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغه‌شان این است که مسئولان از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می‌توانید بخوانید از این مسائل.
* چرا رسانه‌ای که نامش ملی است خود رئیس‌

متن کامل

نتایج جستجو....

تمبرهای ورقی قدیمی لیست 1

تمبرهای ورقی قدیمی لیست 1
تاریخ 5 اردیبهشت 1395
دوستان عزیز سلام.
از امروز تمبرهای ورقی قدیمی که بدست ما می رسد برای فروش به شما عزیزان ارائه می نماییم.
============================================================
1-تمبر سد سپیدرود سال 1341 ورق 50 تایی 300 هزار تومان با تخفیف فقط 250 هزار تومان
2=سد امیرکبیر کرج-ورق 50 تایی قیمت 300 با تخفیف 250 هزار تومان
3-تمبر کودک 1345 ورق 30 سری قیمت 50 هزار تومان
============================================================
 لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس ب

متن کامل

نتایج جستجو....

مشتریان ما

سازمان بهزیستی استان تهران
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر تهران
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران بجنورد
مرکز تلفن سیدالشهدای استان کرمان 
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
موسسه فرهنگی شهر آرا مشهد
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
شرکت مخابرات استان کردستان
شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه)
شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت OICO
اداره كل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی 
ادا

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت‌الاسلام نقویان در خط قرمز

حجت الاسلام ناصر نقویان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگویی با برنامه «خط قرمز» آپارات، سخنان صریحی در مورد وضعیت کشور بیان کرد.
 گزیده سخنان نقویان را در ادامه می‌خوانید:
* الان تلویزیون ما 40 سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می‌دهد. خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغه‌شان این است که مسئولان از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می‌توانید بخوانید از این مسائل.
* چرا رسانه‌ای که نامش ملی است خود رئیس‌ج

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگردآناهیتاگیلان/آریان فولادقزوین/بافق یزد/شمس سپهر تهران/شاهرود/نیشابور/اردبیل/امیرکبیر خزر/

 
فروش میلگرد از درب کارخانجات-فروش میلگرد از بنگاه تهران -0 صادرات میلگرد به کشورهای همسایه- ساخت و نصب سوله در عراق-
میلگرد آناهیتا گیلان
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
18000
18600
پول پیش

2
10
شاخه
a2
17900
18900
پول پیش

3
12
شاخه
a3
17600
-17650
پول پیش

4
14تا25
شاخه
a3
16500
 -
 پول پیش

 
میلگرد آریان فولاد قزوین
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
17370
 17570
 

2
10
شاخه
a2
16670
17870
پول پیش

 3
12
شاخ

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگردآناهیتاگیلان/آریان فولادقزوین/بافق یزد/شمس سپهر تهران/شاهرود/نیشابور/اردبیل/امیرکبیر خزر/

 
فروش میلگرد از درب کارخانجات-فروش میلگرد از بنگاه تهران -0 صادرات میلگرد به کشورهای همسایه- ساخت و نصب سوله در عراق-
میلگرد آناهیتا گیلان
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
18000
18600
پول پیش

2
10
شاخه
a2
17900
18900
پول پیش

3
12
شاخه
a3
17600
-17650
پول پیش

4
14تا25
شاخه
a3
16500
 -
 پول پیش

 
میلگرد آریان فولاد قزوین
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
17570
 17670
 

2
10
شاخه
a2
16870
17970
پول پیش

 3
12
شاخ

متن کامل

نتایج جستجو....

فروش ميلگرد با ما تماس بگيريد---بازرگاني عارفخاني

 
24/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18420
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17300
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17850
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17850
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17600
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16900
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16900
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 5 توماني بعضي از كارخانجات توليدي---ميلگرد نيشابور

 
25/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18260
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17150
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17700
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17700
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17550
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16850
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16850
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

راكد بودن بازار آهن آلات در ايران(بدون هيچ خريد و فروشي)

 
15/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰

16850
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
15750
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

16320
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16220
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15500
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  

14800
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

14800
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5

متن کامل

نتایج جستجو....

فروش ميلگرد با ما تماس بگيريد---بازرگاني عارفخاني

 
18/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17350
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16200
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16800
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16800
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16200
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15500
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15500
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

فروش ميلگرد با ما تماس بگيريد---بازرگاني عارفخاني

 
13/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰

16850
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
15770
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

16320
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16220
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15450
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  

14750
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

14750
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش قيمت ميلگرد در ايران---باماتماس بگيرد

 
12/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰

16850
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
15770
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

16320
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16220
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15450
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  

14750
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

14750
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش شديد قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
23/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18350
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17200
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17750
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16850
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17550
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16850
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16850
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
17/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17350
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16230
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16800
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16800
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16300
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15600
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15600
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش قيمت ميلگرد در ايران---باماتماس بگيرد

 
11/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰

16850
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
15750
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

16320
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16220
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15250
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  

14550
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

14550
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش شديد قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
16/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17120
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16000
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16550
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16550
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15850
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15150
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15150
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
26/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18120
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17000
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17550
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17550
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17350
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16550
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16550
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

فروش ميلگرد با ما تماس بگيريد---بازرگاني عارفخاني

 
27/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18100
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16950
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17500
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17500
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17250
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16550
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16550
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

گران شدن بي رويه بازار فلزات و نبود مشتري واقعي

 
20/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17450
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16300
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16850
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16850
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16300
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15600
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15600
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
19/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17450
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16320
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16870
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

16870
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16300
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15600
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15600
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم كاهش قيمت ميلگرد در ايران---باماتماس بگيريد

 
03/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17900
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16700
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17250
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17300
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16750
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16050
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16050
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
01/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18100
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16950
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17500
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17500
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17170
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16470
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16470
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

فروش ميلگرد نيشابور-شاهرود-اميركبير-آناهيتا-گلستان-اصفهان-كاشان-ظفربناب و...

 
04/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17900
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16700
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17250
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17300
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16650
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15950
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15950
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش شديد ميلگرد در كارخانجات بخش خصوصي---ميلگرد نيشابور

 
07/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17600
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16500
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17050
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17050
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16070
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15370
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15370
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
02/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
18000
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16850
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17400
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17400
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17070
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16370
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16370
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
06/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
میلگرد نیشابور سایز ۱۰
17900
A3 میلگرد---موجود نمیباشد

2
میلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16700
A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز

3
میلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17250
A3

4
میلگرد نیشابور سایز ۱۲

17300
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16570
A2

2
میلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15870
A2

3
میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15870
A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد کاوه تبریز/هیربد/شاهین بناب/کویر کاشان/آذر فولاد امین/حسن رود/امیرکبیر

 صادرات انواع آهن الات به کردستان عراق- 09123480497
قیمت ساخت سوله -ساخت و نصب سوله 09143229415
 
 
میلگرد شاهین بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
1810
1820
پول پیش

2
10
شاخه
a2
1790
1800
پول پیش

3
12الی 32
شاخه
a3
1765
17750
پول پیش


 
ظفر بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a3
-
17250
پول پیش

2
10
شاخه
a3
-
1720
پول پیش

3
12
شاخه
a3
-
1750
پول پیش

4
14
شاخه
a3
-
 -
 پول پیش

5
16
شاخه
a3
-
 -
 پول پیش

6
18-22
شاخه
a3
-
 -

متن کامل

نتایج جستجو....
صفحات ادامه نتايج:  1 
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است