به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۴۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۶
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۰
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۷
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۵۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۸
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۴۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۷۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۵
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۹۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴
میلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ میلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ میلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۱۰ میلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ میلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

زاگرس توان

شرکت زاگرس توان از سال 76 تاسیس و در زمینه تولید انواع ترانس های القایی کاهنده آغاز به کار کرده است ، در سال 80 خط تولید ترانس تابلو های نئون راه اندازی شد ، از سال 88 خط تولید بالاست های الکترونیکی 2*40 وات مهتابی با دو نوع سیم دار سوکتی برای تابلوهای تبلیغاتی و مدل ترمینال دار برای قاب های FPL راه اندازی شد. از سال 95 نیز شروع به تولید ایگناتور های 35 وات تا 400 وات کرده است. در آینده ای نه چندان دور شاهد تولید ال ای دی درایور از این شرکت خواهیم بود. *** تم

متن کامل

نتایج جستجو....

سازه‌های آبی شوشتر نماد مهندسی ایرانیان

سازه‌های آب شوشتر را باید نماد قدرت مهندسی ایرانیان در تاریخ دانست که هنرنمایی بی‌نظیری در طراحی و ساخت این سازه‌های آبی از خود نشان داده‌اند.شوشتر از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهر در دامنه های رشته کوه زاگرس واقع شده است.شوشتر از زمان ساسانیان تا ابتدای دوره پهلوی در اغلب دوره های

متن کامل

نتایج جستجو....

در اهواز برگزار می شود؛

همایش "از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی"
همایش رایگان " از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی" در اهواز برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، همایش رایگان "از ایده تا اجرا کسب و کار اینترنتی" ششم و هفتم آبان ماه در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار می شود.
هدف از برگزاری این همایش معرفی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و معرفی الگوهای موفق در زمینه کسب و کار اینترنتی و اجرای ایده ت

متن کامل

نتایج جستجو....

تقدیم به مادران دلیر ,شیرزنان غیور وطنم ایران

شیرزنان  غیور و دلیر عشایر مادران من و وطنم ایران.مادرانی به استواری زاگرس ، تفتان، البرز، دماوند، شاهو، و به بزرگی و سختی کویر و به لطافت  دالاهوی همیشه پایدار و به پاکی و زلالیت کرخه,همچون جاری و روان به مانند کارون زیبا, با این همه عظمت این از بی انصافیست که به نام عشایر محروم شده ای  از  ابتدایی ترین امکانات و هرگز به خود اجازه کرنش و اعتراض را نداده ای بلکه همیشه شاکر و سپاسگذار خالق خویش بوده ای،

متن کامل

نتایج جستجو....

هدیه و عنایت امام حسین(ع) به امیرکبیر

بدون موضوع
شماره:19371- پنج شنبه 15مهر1395
نویسنده : کورش شجاعی shojaee@khorasannews.com
از آیت ا... العظمی محمدعلی اراکی نقل شده که ایشان شبی میرزاتقی خان امیرکبیر را در خواب می بینند آن هم در حالی که امیر جایگاه بسیار مناسب و رفیعی در برزخ دارد، علت چنین مقامی را جویا می شوند و می پرسند: آیا به خاطر خدماتی که برای مردم و کشور انجام دادید به این جایگاه رسیدید؟ آیا به خاطر مبارزه با بهائیت و باب، در این جایگاه قرار گرفته اید؟ آیا...
امیرکبیر پاسخ منفی می دهد و آی

متن کامل

نتایج جستجو....

نتایج هفته پنجم لیگ دسته سوم

یکشنبه آبان 95الماس فوم خلخال 2 – 1 فجر دهلرانپرسپولیس برازجان 2 - 0 کیان بختیاری (زاگرس)نفتون مسجد سلیمان 1 - 1 پرسپولیس شوشفجر رفسنجان 1 - 3 جهاد نصر سیرجانآریا سپاهان تهران 0 – 3 فاتحان پاس قممیرزا کوچک صومعه سرا 1 - 0 شهدای ماکران میاندروداستقلال ملاثانی 0 - 2 پردیس خرم ابادخانه هنرمندان 2 - 0 تندر نیک شهرآرمان صدرا شیراز 1 - 0 قرمز پوشان کیشبستنی اعتمادیان قاین 0 – 1 مس نوین کرمانانصار بهاباد 1 – 1 شهرداری بمشهدا شهباز شازند 1 - 1 ابوذر باشتدوشنبه 17 آبا

متن کامل

نتایج جستجو....

گزارش بازار سرمایه 1395/8/10

با نام و یاد خدا
حجم و ارزش معاملات؟
بازار امروز پرعرضه ولی مثبت بود و احتمالا در معاملات فردا شاهد رنج های منفی و فشار فروش بیشتر باشیم در هر صورت در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس بیش از ۷۵ واحد کاهش یافت و به رقم ۸۰,۲۶۳ واحد رسید. که نمادهای پارسان با ۴۲ واحد ، شپنا با ۳۰ واحد و فملی با ۲۹ واحد بیشترین تاثیر  منفی و نماد وپارس با ۲۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت  را بر شاخص بورس گذاشتند.  ارزش معاملات در بازار بورس به رقم ۳۰۱ میلیارد تو

متن کامل

نتایج جستجو....

دم بند، بازشناخت یک باور مذهبی در فرهنگ اقوام لر

شاید واژه ی ترکیبی «دم بند» را شنیده باشید ،، این واژه از دو واژه ی «دم » به معنای دهان ، و «بند» به معنای بستن درست شده ،، یعنی دهان کسی یا جانوری را بستن ، می باشد ،، در زندگی عشایری رسم بر آن است که هرگاه گوسفندان را به کوهستان می برند برای آنها دم بند می کنند که از گزند جانوران درنده در امان بمانند ،، این باور مذهبی هنوز هم در جامعه ی عشایری روایی دارد ،،  صاحب گله یک چاقو به نزد ملا می برد ، ملا هم سوره ی شمس را می خواند و برای سلامتی آن گله دع

متن کامل

نتایج جستجو....

در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان صورت گرفت؛

برگزاری سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی در اهواز
سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان، در نخستین روز از هفته كارآفرینی، به همت شركت توسعه كسب و كار زاگرس و كانون كارآفرینان و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و  همزمان با هفته كارآفرینی، سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی برگزار شد.
در این سمینار تخصصی موضوع هایی درباره ایده ی

متن کامل

نتایج جستجو....

در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان صورت گرفت؛

برگزاری سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی در اهواز
سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان، در نخستین روز از هفته كارآفرینی، به همت شركت توسعه كسب و كار زاگرس و كانون كارآفرینان و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و  همزمان با هفته كارآفرینی، سمینار تخصصی خلاقیت و ایده یابی برگزار شد.
در این سمینار تخصصی موضوع هایی درباره ایده ی

متن کامل

نتایج جستجو....

چرا دختر امیرکبیر در تاریخ بدنام شد؟

عکس ۱۲‌ سالگی تنها نشانه به‌ جای‌ مانده از «ام‌خاقان» است؛ زنی که در تاریخ با روایت زندگی نزدیکانش، تصویری بدنام و مخدوش به یادگار گذاشته است؛ دختر بزرگ امیرکبیر و عزت‌الدوله، نوه مهدعلیا، خواهرزاده ناصرالدین شاه، همسر مظفرالدین شاه، مادر محمدعلی شاه... ردپایی از تاج‌الملوک فراهانی است که ۱۰ مهر ۱۲۸۷، چند ماه بعد از تبعید فرزندش از ایران در راه رسیدن به او با بیماری درگذشت. تاریخ ایرانی نوشت: «در تاریخ ناگفته ایران زنان زیادی هستند که

متن کامل

نتایج جستجو....

گزارش بازار دوشنبه 1 آذر 95

امروز دوشنبه 29 آبان ماه ؛ شاخص کل با 40.4 واحدافزایش و افزایش 0.05 درصدی نسبت به روز قبل به 79.319 واحد رسید. ارزش کل معاملات 218 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 108 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد کگل با25.09 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد جم با (12.39) واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس بدون تغییر نسبت به روز قبل به 833 واحد رسید که زاگرس با 1.74 واحد بیشترین تاثی

متن کامل

نتایج جستجو....

نتایج هفته هفتم لیگ دسته سوم +جدول

دی اسپورت: هفته هفتم لیگ دسته سوم در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.
 

 

 
 به گزارش "دی اسپورت"، نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد:
 
هفته هفتم لیگ دسته سوم
  
دوشنبه 1 آذر 95
پدیده پارس آباد 2 - 0 کاوه شهرداری ورامینآریا سپاهان تهران 2 – 2 سرخ جامگان آریامهرگان دره شهر 0 - 2 کاویان نقدهعقاب تبریز -  فجر دهلرانشهید باقری اسلام آباد 1 – 2 آبیدر سنندجسبحان دارورشت 0 - 1  فاتحان پاس قماستقلال ملاثانی 3 - 0 پریز درودکیان بختیاری(زاگرس) 1 - 0 پیام چغادک بوشهر

متن کامل

نتایج جستجو....

گزارش بازار شنبه 29 آبان 95

شنبه 29 آبان ماه ؛ شاخص کل با 10.2 واحدافزایش و افزایش 0.01 درصدی نسبت به روز قبل به 79.278 واحد رسید. ارزش کل معاملات 237 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 149 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.
بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را نماد فارس با(166.07) واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد تاپیکو با 59.25 واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس با1.2 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 833 واحد رسید که مارون با 2.36واحد بیشترین ت

متن کامل

نتایج جستجو....

گزارش بازار سه شنبه 2 آذر 95

امروز سه شنبه 02 آذر ماه ؛ شاخص کل با 74.8 واحدافزایش و افزایش 0.09 درصدی نسبت به روز قبل به 79.393 واحد رسید. ارزش کل معاملات 418 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزدیك به 180 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را نماد شپنا با29.6 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد تاپیکو با (23.9)واحد بر جای گذاشتند و شاخص فرابورس بدونتغییر نسبت به روز قبل به 833 واحد رسید که زاگرس با 0.76 واحد بیشترین ت

متن کامل

نتایج جستجو....

گزارش بازار شنبه 6 آذر 95

بورس
شنبه 6 آذر 95، شاخص کل بورس با 155.8 واحد افزایش به عدد 79541 رسید. حجم معاملات بورس 735میلیون و 64 هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش 292  میلیارد تومان بود. نمادهای معاملاتی شرکت های پالایش نفت اصفهان ، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص توسط شرکت ها ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر و صنایع پتروشیمی خلیج فارس داشتند.
فرابورس
شاخص کل فرابورس در پایان معاملات  با 2.

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد ظفر بناب/ارگ تبریز/پرشین فولاد/بردسیرکرمان/زاگرس شهرکرد/نیشابور

 
فروش میلگرد از درب کارخانجات-فروش میلگرد از بنگاه تهران -0 صادرات میلگرد به کشورهای همسایه- ساخت و نصب سوله در عراق-
میلگرد آناهیتا گیلان
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
16800
16800
پول پیش

2
10
شاخه
a2
16700
16700
پول پیش

3
12
شاخه
a3
16450
-16450
پول پیش

4
14تا25
شاخه
a3
16450
 -
 پول پیش

 
میلگرد آریان فولاد قزوین
 

ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
16150
 16270
 

2
10
شاخه
a2
16150
15570
پول پیش

 3
12
شاخ

متن کامل

نتایج جستجو....

سکه به ثبات رسید؟

دومین روز کاری هفته در بازارهای مالی چه گذشت؟
تاریخ 1395/09/07 ساعت 15:19

در بازار امروز تالار شیشه ای حافظ تنها 84 واحد رشد کرد تا رنگ بازار سرمایه سبز باقی باشد. سکه اما این روزها دیگر نوسان زیادی ندارد و گویا به ثبات رسیده است.
 
 رشد 84 واحدی برای شاخص کل بورس
روز یکشنبه شاخص کل بورس 84 واحد رشد کرد و در همان میانه راه کانال 79 هزار واحدی باقی ماند و رقم شاخص کل بورس را به 79 هزار و 625 واحد رساند.
شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش 62 واحدی عدد 16 هزار و 144 واحد را

متن کامل

نتایج جستجو....

نشست با مبتکر ریزگردها در دولت تدبیر!

کد خبر: 82285022 (5635108) | تاریخ خبر: 08/08/1395 | ساعت: 8:59|نسخه چاپی | ارسال به دوستانفیسبوکتویترGoogle+Cloobنشست فعالان محیط زیست سمیرم با رییس سازمان محیط زیست کشور برگزار شدسمیرم، اصفهان- ایرنا- نشست فعالان محیط زیست و دوستدار طبیعت سمیرم به منظور بررسی مشکلات محیط زیست این منطقه با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد.                     به گزارش ایرنا، در این جلسه که در دفتر رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، انجمن پیا

متن کامل

نتایج جستجو....

از سوی مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان؛

برنامه های هفته کارآفرینی در استان اعلام شد
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان، برنامه های بزرگداشت هفته کارآفرینی استان را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رضا میرانی گفت:‌ هفته سوم نوامبر- هفته آخر آبان ماه(24 تا 30 ّبان ماه ) هر سال را هفته جهانی کارآفرینی می نامند و به همین مناسبت همه ساله در کشور ما برنامه های مختلفی به منظور گرامی داشت این هفته برگزار می شود.
وی با ا

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد ظفر بناب/ارگ تبریز/پرشین فولاد/بردسیرکرمان/زاگرس شهرکرد/نیشابور

 صادرات انواع آهن الات به کردستان عراق- 09123480497
قیمت ساخت سوله -ساخت و نصب سوله 09143229415
 
 
میلگرد شاهین بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
1820
16850
پول پیش

2
10
شاخه
a2
1820
16850
پول پیش

3
12الی 32
شاخه
a3
1820
16850
پول پیش


 
ظفر بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a3
-
17250
پول پیش

2
10
شاخه
a3
-
1720
پول پیش

3
12
شاخه
a3
-
1750
پول پیش

4
14
شاخه
a3
-
 -
 پول پیش

5
16
شاخه
a3
-
 -
 پول پیش

6
18-22
شاخه
a3
-
 -

متن کامل

نتایج جستجو....

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی:رضا موزونی میهمان کودکان سنندجی بود

 کودکان سنندجی در یک فضای صمیمی، به نقد و بررسی کتاب 'یخی که عاشق خورشید شد' با حضور نویسنده پرداختند.به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، رضا موزونی در این نشست ادبی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون سنندج گفت: نویسندگان باید علایق کودکان را بشناسند و قواعد کلی و اصول فنی را در کتاب به کار ببرند و در یک کلام زبان کودکان باشند و ایده، فکر و پیامی مهم را به مخاطب خود برسان

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد ظفر بناب/ارگ تبریز/پرشین فولاد/بردسیرکرمان/زاگرس شهرکرد/نیشابور

 صادرات انواع آهن الات به کردستان عراق- 09123480497
قیمت ساخت سوله -ساخت و نصب سوله 09143229415
 
 
میلگرد شاهین بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a2
16840
16850
پول پیش

2
10
شاخه
a2
16880
16850
پول پیش

3
12الی 32
شاخه
a3
16840
16850
پول پیش


 
ظفر بناب
 


ردیف
سایز
حالت
استاندارد
قیمت امروز
قیمت دیروز
نحوه پرداخت

1
8
شاخه
a3
18000
17250
پول پیش

2
10
شاخه
a3
17800
1720
پول پیش

3
12
شاخه
a3
1750
1750
پول پیش

4
14
شاخه
a3
1750
 -
 پول پیش

5
16
شاخه
a3
1750
 -
 پول پیش

6
18-

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت الاسلام نقویان:

به گزارش «انتخاب»؛ گزیده سخنان نقویان در برنامه «خط قرمز» در اپارات در زیر می آید:خب الان تلویزیون ما چهل سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می دهد، خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغده شان این است که مسئولین از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می توانید بخوانید از این مسائلو ...چرا رسانه ای که نامش ملی است، اما خود رئیس جمهور می گوید میلی. چرا رئیس جمهور باید بگوید میلی. این از فحش بدتر است.دوران مخفی کار

متن کامل

نتایج جستجو....

نتایج هفته ششم لیگ دسته سوم +جدول

نتایج هفته ششم لیگ دسته سوم +جدول
 
 
هفته ششم لیگ دسته سوم فوتبال با برگزاری دیدارهایی در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.
 

 

 
به گزارش "دی اسپورت"، نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد:
هفته ششمشنبه 22 آبان 95شهدای ساری 2 – 2 استقلال جوان خان ببین شمیران 2 - 1  آرامش طوس مشهد یاران حجازی 1 - 0 استقلال میاندرود پیروزی گرمسار 0 - 1 استیل ادینه انتظار بجنورد 2 - 1 آرش ری شیرین فراز آق قلا 4 - 1 کشاورز لواسان شهرداری آستارا 1 – 0 میرزا کوچک صومعه سرا کاوه شهردا

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت‌الاسلام نقویان در خط قرمز

حجت الاسلام ناصر نقویان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگویی با برنامه «خط قرمز» آپارات، سخنان صریحی در مورد وضعیت کشور بیان کرد.
 گزیده سخنان نقویان را در ادامه می‌خوانید:
* الان تلویزیون ما 40 سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می‌دهد. خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغه‌شان این است که مسئولان از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می‌توانید بخوانید از این مسائل.
* چرا رسانه‌ای که نامش ملی است خود رئیس‌

متن کامل

نتایج جستجو....

تمبرهای ورقی قدیمی لیست 1

تمبرهای ورقی قدیمی لیست 1
تاریخ 5 اردیبهشت 1395
دوستان عزیز سلام.
از امروز تمبرهای ورقی قدیمی که بدست ما می رسد برای فروش به شما عزیزان ارائه می نماییم.
============================================================
1-تمبر سد سپیدرود سال 1341 ورق 50 تایی 300 هزار تومان با تخفیف فقط 250 هزار تومان
2=سد امیرکبیر کرج-ورق 50 تایی قیمت 300 با تخفیف 250 هزار تومان
3-تمبر کودک 1345 ورق 30 سری قیمت 50 هزار تومان
============================================================
 لطفا جهت مشاوره و خرید با موبایل 09354920401 گل محمدی تماس ب

متن کامل

نتایج جستجو....

مشتریان ما

سازمان بهزیستی استان تهران
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر تهران
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران بجنورد
مرکز تلفن سیدالشهدای استان کرمان 
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
موسسه فرهنگی شهر آرا مشهد
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
شرکت مخابرات استان کردستان
شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه)
شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت OICO
اداره كل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی 
ادا

متن کامل

نتایج جستجو....

سخنان صریح حجت‌الاسلام نقویان در خط قرمز

حجت الاسلام ناصر نقویان استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگویی با برنامه «خط قرمز» آپارات، سخنان صریحی در مورد وضعیت کشور بیان کرد.
 گزیده سخنان نقویان را در ادامه می‌خوانید:
* الان تلویزیون ما 40 سال است که در 24 ساعت، حداقل یک روحانی را نشان می‌دهد. خب پس مردم باید کشته مرده روحانیت باشند. اما مردم دغدغه‌شان این است که مسئولان از فقر و بیکاری خبر دارند؟ شما حداکثر در خبر می‌توانید بخوانید از این مسائل.
* چرا رسانه‌ای که نامش ملی است خود رئیس‌ج

متن کامل

نتایج جستجو....

قوه قضائیه تلفن ها

سازمانها و ارگانهای تابعه قوه قضائیه
 


نام واحد

حوزه ریاست قوه قضائیه


نشانی

خیابان ولیعصر(عج)-خیابان پاستور


تلفن

66405170


نام واحد

اداره كل دبیرخانه


نشانی

خیابان ولیعصر(عج)-خیابان پاستور


تلفن

66468991


نام واحد

اداره كل روابط عمومی و تشریفات


نشانی

خیابان ولیعصر(عج)- بن بست عزیزی


تلفن

4-66956662


نمابر

66483932


نام واحد

اداره كل امور عمومی و مالی


نشانی

خیابان ولیعصر(عج)-بن بست عزیزی


تلفن

66468841


نمابر

88796701


نام واحد

اداره كل امور فرهنگی، ا

متن کامل

نتایج جستجو....
صفحات ادامه نتايج:  1 
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است