به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۹
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۴۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۵ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۵ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۵ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۹۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۹۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۵۵ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۵۵ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۵۵ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۵۵

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۵
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۲۵ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۵۵ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۵۵ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۵ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۵ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۵ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۱
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۴۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۷۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۷۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۲۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۵
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۷۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۰۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۰۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۵۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۷۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۷۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۷۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۶
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۸۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۴۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۴۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۸۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۲
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۹۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۸۵ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۹۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۸۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۳
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۷
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۲۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۶
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۲۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۳
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۷۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۰۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۰۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۵     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۷۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۵
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۷۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۰۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۶
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۱۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۵ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۸۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۴
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۷۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۵۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۹
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۰
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۵۲۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۴۵۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۴۵۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴۸۵ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۴

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۷۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۴
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۳
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۸۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۶۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۷
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۵۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۵۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۶۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۸۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۷۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۱۸
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۴۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۷۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۷۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۵۹۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۳۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۸۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۱۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۱۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۹۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۵۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۸۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۲۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۵
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۶۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۷۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۱۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۴۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۲۰۰۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۸۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۷۱۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۴۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۸۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

دوشنبه ۱۳۹۵/۹/۱
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۹۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۷۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۶۶۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۷۳۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۷۰

متن کامل

نتایج جستجو....

قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران

سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۹
ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۹۵۰ ميلگرد ۸ A۲ قزوین ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۰ A۲ قزوین ۱۵۶۰ ميلگرد ۱۲ A۲ قزوین ۱۵۶۰ ميلگرد ۱۴ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۶ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۱۸ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶۳۰ ميلگرد ۲۰ A۳ نیشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۶۹۰     هیربد-زاگرس-امیرکبیر-آریاذوب ۱۶

متن کامل

نتایج جستجو....

آرماتور بندی_ارماتوربندی_ارماتور بندی ستون_فونداسیون

اصول و اساس آرماتور بندی از صفر تا صد
مهمترین بخش در ارماتور بندی انتخاب ميلگرد جنس مرغوب و عالی است
که ميلگرد نباید زنگ زده باشد جوش نخورده باشد براحتی خم نشود در ساخت خانه و ویلا بالاتر بودن قیمت را در نظر نگیرید که شما قرار است عمری در ان زندگی کنید در برابر طوفان باد باران زلزله و...
 

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
04/دی/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰

18400
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

17300
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز ۳۲

17850
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17850
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸

16450
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}

15750
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15750
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
ميلگرد الماس

متن کامل

نتایج جستجو....

ثبات نصبي بازار ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
20/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰

18650
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

17550
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز ۳۲

18100
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

18100
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸

17470
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}

16770
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16770
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
ميلگرد الما

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا30 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
30/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰

18450
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

17350
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز ۳۲

17900
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17900
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸

16870
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}

16170
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16170
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
ميلگرد الما

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا30 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
29/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰

18550
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

17450
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز ۳۲

18000
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

18000
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸

17170
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}

16470
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16470
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
ميلگرد الما

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش شديد قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
23/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18350
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17200
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17750
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

16850
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17550
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16850
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16850
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
17/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
17350
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16230
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16800
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

16800
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16300
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15600
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15600
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش شديد قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
16/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
17120
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16000
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16550
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

16550
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

15850
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15150
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15150
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
26/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18120
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17000
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17550
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17550
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17350
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16550
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16550
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
19/آبان/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
17450
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16320
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
16870
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

16870
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

16300
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15600
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15600
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
می

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
01/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18100
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16950
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17500
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17500
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17170
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16470
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16470
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش شديد ميلگرد در كارخانجات بخش خصوصي---ميلگرد نيشابور

 
07/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
17600
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16500
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17050
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17050
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16070
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15370
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15370
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

باز هم افزايش قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
02/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18000
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16850
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17400
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17400
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17070
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16370
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16370
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

ثبات نصبي بازار ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
16/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18350
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17250
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17800
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17800
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16970
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16270
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16270
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

افزايش شديد قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
13/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
18200
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
17100
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17650
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17650
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
17170
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
16470
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

16470
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....

كاهش 10تا20 توماني قيمت ميلگرد در ايران---ميلگرد نيشابور

 
06/آذر/ 1395
 

ردیف
نیشابور

قیمت به ریال

توضیحات

1
ميلگرد نیشابور سایز ۱۰
17900
A3 ميلگرد---موجود نمیباشد

2
ميلگردنیشابورسایز ۱۴تا28   
16700
A3بارگیری ميلگرد نیشابور تا 4سایز

3
ميلگرد نیشابور سایز  ۳۲
17250
A3

4
ميلگرد نیشابور سایز ۱۲

17300
A3ردیف
قزوین

قیمت به ریال
توضیحات

1
ميلگرد قزوین و پارس سایز ۸   
16570
A2

2
ميلگرد قزوین وپارس ۱۰ تا ۱۴  
15870
A2

3
ميلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

15870
A2بارگیری ميلگرد قزوین تا ۴ سایز

4
ميلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---
A2

5
میل

متن کامل

نتایج جستجو....
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  > 
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است